(10 نظر)

آشپزخانه ونوس

مازندران - بابلسر - بلوار ذوالفقاری - نبش دانش 14

مدت زمان ارسال: 15 تا 30 دقیقه

11 الی 23:55
پیک رایگان ارسال رایگان در محدوده شهری بابلسر( تا حدود3 کیلومتر) و ارسال رایگان داخل دانشگاه مازندران و خوابگاه پسران و دختران.
پرداخت آزد