(1 نظر)

رستوران پارس شاندیز

مازندران - بابلسر - خیابان پاسداران 31

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

4 ساعت و 38 دقیقه دیگر باز می شود
11:30 الی 23:55
ارزش افزوده در صورت میل در محل 5% جدا احتساب خواهد شد.
پرداخت آزد