(0 نظر)

رستوران میچکا

مازندران - بابلسر - کیلومتر یک اتوبان دریاکنار

مدت زمان ارسال: 10 تا 25 دقیقه

11 الی 23:55
حق سرویس در صورت میل در محل 5% جدا احتساب خواهد شد.
تعطیل رستوران میچکا برای همیشه تعطیل شده است.
پرداخت آزد