(4 نظر)

کباب لند

مازندران - بابلسر - بلوار بهشتی - بهشتی 36

مدت زمان ارسال: 10 تا 15 دقیقه

7 ساعت و 27 دقیقه دیگر باز می شود
8 الی 23:55
پرداخت آزد