(1 نظر)

رستوران حیدر بابا

مازندران - بابلسر - بلوار ذوالفقاری - روبروی پمپ بنزین

مدت زمان ارسال: 20 تا 30 دقیقه

10 الی 23:55
پیک ارسال در محدوده شهری بابلسر( تا حدود3 کیلومتر) و ارسال به دانشگاه مازندران و خوابگاه پسران و دختران.
پرداخت آزد